Polityka środowiskowa

AURAEKO w 2009 roku wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Środowiskowego spełniający wymogi normy ISO 14001:2015. System ten pozwala prowadzić działalność biznesową w sposób uwzględniający problemy środowiska, a co za tym idzie:

  • metodycznie oceniać wpływ działalności firmy na środowisko naturalne,
  • podejmować skuteczne działania w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko,
  • kontrolować efekty własnej działalności w stosunku do otoczenia.

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego to dla AURAEKO naturalne dążenie do podniesienia jakości usług i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Firma traktuje działania związane z ochroną środowiska jako długoterminowy cel wynikający ze specyfiki branży.

Polityka środowiskowa

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz AURAEKO BATERPAK  Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizuje działania statutowe dotyczące organizacji systemu: zbiórki zużytego sprzętu, przetwarzania i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku i recyklingu opakowań zbiorczych i transportowych, baterii i akumulatorów oraz edukacji społeczeństwa przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, zgodnie z  obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi.

System Zarządzania Środowiskowego realizujemy zgodnie z wymaganiami

PN-EN ISO 14001:2015

Poza realizacją działań uregulowanych wymaganiami prawnymi i innymi istnieje szereg działań, których standaryzacja w ramach realizowanego przez nas Systemu Zarządzania Środowiskowego przyczynia się do ciągłego działania zapobiegającego jego zanieczyszczaniu, na każdym etapie prowadzonej działalności, w zakresie:

Ustanawiając standardy w/w działań, kierownictwo AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A zobowiązuje się do:

Prezes Zarządu AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zapewnia, że polityka środowiskowa jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana w całej organizacji, a do jej realizacji są zapewnione odpowiednie zasoby, tak aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni zaangażować w osiąganie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.