Autoryzowany przedstawiciel

AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM dla przedsiębiorców mających siedzibę poza granicami Polski może zostać osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna mające siedzibę na terytorium RP, w tym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie określonym ustawą o ZSEE. 

AURAEKO, pełniąc funkcję AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA przedsiębiorcy przejmuje następujące obowiązki wynikające z Ustawy o ZSEE:

KTO WYZNACZA AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA

Producenci mający siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy:

  • produkują sprzęt lub wprowadzają go na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskiego, zaprojektowany lub wyprodukowany dla nich, 
  • pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedają na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt wytworzony przez inne podmioty, 
  • w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie, dostarczają sprzęt w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania po raz pierwszy na rynku tego państwa członkowskiego z państwa niebędącego krajem należącym do UE lub z innego państwa członkowskiego

MAJĄ PRAWO do wyznaczenia AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt, w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta.

Producenci, którzy mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa spoza UE i sprzedają sprzęt na terytorium kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe, MAJĄ OBOWIĄZEK wyznaczenia AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA.