AURAEKO BATERPAK

AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r, poz. 888 z poźn. zmianami), Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z poźn. zmianami) oraz Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 poźn. zmianami).

Od 2008 roku skutecznie wspieramy:

– przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach,

– wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory,

– wprowadzających na rynek opony, oleje, smary i preparaty smarowe.

Struktury firmy

Gabriela Leszczyńska

Prezes Zarządu

Doradcy Biznesowi

Tel.: + 48 (22) 313 01 63

Dział Obsługi Klienta

Tel.: + 48 (22) 313 01 58

Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej

Tel.: + 48 (22) 313 01 84

E-mail: info@auraeko.pl

AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317568.

Wysokość kapitału zakładowego: 2 500 000 PLN, w całości opłacony.

NIP: 521-350-59-27 // REGON: 141632506 // Nr rejestrowy BDO: 000000227