Knowledge base

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001688
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002035
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001194

BATERIE

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000811
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000808
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092151672
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092151671

OPAKOWANIA

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002375
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001639
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001298
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001274

ODPADY POUŻYTKOWE: opony, oleje, smary

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010630639
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002485

OGÓLNE:

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001742
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000184
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001742

PRZYDATNE STRONY

 1. BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, https://bdo.mos.gov.pl/
 2. Strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, https://www.gov.pl/web/klimat
 3. Strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://uokik.gov.pl/
 4. Ministerstwo Ochrony Środowiska, www.mos.gov.pl
 5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, www.gios.gov.pl
 6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl
 7. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, www.uokik.gov.pl
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, www.mazovia.pl
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, www.wrotapodlasia.pl
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, www.bip.warmia.mazury.pl
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, www.lubelskie.pl
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, www.pomorskie.eu/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-pomorskiego
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, www.wzp.pl
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.kujawsko-pomorskie.pl
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, www.umww.pl
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, www.lubuskie.pl
 17. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, www.umwd.dolnyslask.pl
 18. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, www.lodzkie.pl
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, www.umwo.opole.pl
 20. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, www.slaskie.pl
 21. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, www.swietokrzyskie.pro
 22. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, www.malopolska.pl
 23. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, www.podkarpackie.pl

CATEGORIES OF EEE COVERED BY ACT ON WEEE

1. Temperature exchange equipment 

Refrigerators, Freezers, Equipment which automatically delivers cold products, Air conditioning equipment, Dehumidifying equipment, Heat pumps, Radiators containing oil and other temperature exchange equipment using fluids other than water for the temperature exchange. 

2. Screens, monitors, and equipment containing screens having a surface greater than 100 cm2 

Screens, Televisions, LCD photo frames, Monitors, Laptops, Notebooks. 

3. Lamps 

Straight fluorescent lamps, Compact fluorescent lamps, Fluorescent lamps, High intensity discharge lamps – including pressure sodium lamps and metal halide lamps, Low pressure sodium lamps, LED. 

4. Large equipment 

Washing machines, Clothes dryers, Dish washing machines, Cookers, Electric stoves, Electric hot plates, Luminaires, Equipment reproducing sound or images, Musical equipment (excluding pipe organs installed in churches), Appliances for knitting and weaving, Large computer-mainframes, Large printing machines, Copying equipment, Large coin slot machines, Large medical devices, Large monitoring and control instruments, Large appliances which automatically deliver products and money, Photovoltaic panels. 

5. Small equipment 

Vacuum cleaners, Carpet sweepers, Appliances for sewing, Luminaires, Microwaves, Ventilation equipment, Irons, Toasters, Electric knives, Electric kettles, Clocks and Watches, Electric shavers, Scales, Appliances for hair and body care, Calculators, Radio sets, Video cameras, Video recorders, Hi-fi equipment, Musical instruments, Equipment reproducing sound or images, Electrical and electronic toys, Sports equipment, Computers for biking, diving, running, rowing, etc., Smoke detectors, Heating regulators, Thermostats, Small Electrical and electronic tools, Small medical devices, Small Monitoring and control instruments, Small Appliances which auto matically deliver products, Small equipment with integrated photovoltaic panels. 

6. Small IT and telecommunication equipment (no external dimension more than 50 cm) 

Mobile phones, GPS, Pocket calculators, Routers, Personal computers, Printers, Telephones